Regulamin


§1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy ANNTU, dostępny pod adresem internetowym https://anntu.jewelry prowadzony jest przez Annę Turek, NIP 6272646481.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje
1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.Sprzedawca – ANNTU, dostępny pod adresem internetowym https://anntu.jewelry prowadzony jest przez Annę Turek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Turek, pod adresem ul.Bytkowska 117/20 40-148 Katowice, NIP 6272646481.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://anntu.jewelry
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też
– stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§3 Kontakt ze sklepem
1. Adres sprzedawcy: ul. Bytkowska 117/20 40-148 Katowice
2. Adres e-mail sprzedawcy: [email protected]
3. Numer telefonu sprzedawcy: 608386238
4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy 67 1140 2004 0000 3502 8222 4195
5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 8-16 w dni robocze.


§4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,,
4. zainstalowany program FlashPlayer.


§5 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z
infrastrukturą techniczną klienta.
2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez
klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta
zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

§6Zakładanie konta w sklepie
1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych mail, imię, nazwisko.
2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania zamówienia
W celu złożenia zamówienia należy:
1. zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
(lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia
poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli
są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
5. kliknąć przycisk “zamawiam i płacę”

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub  zamówionego produktu: 

Wysyłka do paczkomatu inpost lub kurier inpost.

2. Brak możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.
3. Zamówienie można opłacić przy pomocy płatności elektronicznych realizowanych przez Przelewy24 – PayPro SA, z siedzibą w ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się na stronach sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem
a sprzedawcą.
3. Po złożeniu zamówienia klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie 15 dni roboczych, w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
7. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi .

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Konsument odstępując od umowy zobowiązany jest do odesłania na własny koszt towaru do sprzedawcy. 

5. Pieniądze konsumentowi zostaną zwrócone po otrzymaniu przez sprzedawcę zwracanego towaru. Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany bez śladów użytkowania.
6. Prawo odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest brane pod uwagę w przypadku zamówień przygotowywanych na indywidualne zamówienie i zamówień personalizowanych. Wyjątek o którym mowa można znaleźć w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Z artykułu tego możemy się
dowiedzieć, kiedy nie przysługuje klientowi prawo do odstąpienia od umowy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał pkt 3 art. 38, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§11 Dane osobowe w sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być: pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie administratora oraz podmiot realizujący płatności elektroniczne.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12 Gwarancja

Otrzymujesz trzymiesięczną gwarancję na biżuterię. W trakcie okresu gwarancyjnego wszelkie naprawy usterek będą realizowane za darmo (nie dotyczy to usterek wynikających ze złego użytkowania, tj. nie stosowania się do wskazówek, które znajdziesz w kategorii “Jak dbać o biżuterię”). Jedyny koszt jaki ponosisz, jest związany z dostarczeniem biżuterii do naprawy.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne np.pęknięcie czy ukruszenie kamienia wynikające ze złego użytkowania. Takie usterki mogę po konsultacji naprawić odpłatnie.

W przypadku uszkodzenia biżuterii po okresie gwarancji – daj znać – koszt naprawy i wysyłki ustalimy indywidualnie.

§13 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.